โรงเรียนบ้านดอนเสาธง

หมู่ที่ 7 บ้านดอนเสาธง ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0858522

ทักษะการใช้ชีวิต ประจำวันที่สำคัญต่อการเข้าสังคม

ทักษะการใช้ชีวิต

ความสามารถใน ทักษะการใช้ชีวิต ( Life skills ) หมายถึง ความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การแก้ปัญหาในชีวิต การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การแก้ไขปัญหา และความขัดแย้งต่างๆได้อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

ทักษะการใช้ชีวิต ประจำวันที่สำคัญต่อการเข้าสังคม

ดังนั้น ต้องอาศัยทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้จากคุณพ่อคุณแม่ เพื่อช่วยให้ลูกสามารถปรับตัว เผชิญกับปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งกับตัวเอง คนรอบข้างและสังคม กับกิจกรรมแนะนำเพื่อปรับใช้ในการสอนลูกๆ จากการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต สามารถสรุปกิจกรรมที่เสริมทักษะชีวิต ได้ดังนี้

  • การชวนลูกเล่น การเล่นเป็นการเรียนรู้ ที่ลูกจะได้เรียนรู้ถึงทักษะต่างๆ ในชีวิตได้เป็นอย่างดี เช่น เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม การยอมรับของกลุ่ม เมื่อลูกได้เล่นกับเพื่อนๆ หรือเมื่อลูกต้องการของเล่น ก็รู้จักที่จะรอให้เพื่อนเล่นเสร็จก่อน เป็นการเรียนรู้ความอดทน การรอคอย และการแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อน เป็นต้น
  • การทำงานบ้าน ในการทำงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ นั้น สอนในเรื่องความรับผิดชอบ จากเรื่องใกล้ตัวลูกได้ เป็นการสอนให้ลูกรู้จักพึ่งพาตัวเอง อาจเริ่มจากให้ลูกได้ทำในงานเล็กๆ ที่เหมาะสมกับวัย เช่น เด็กเล็กเรียนรู้ในการเก็บของเล่น หลังจากเล่นเสร็จ การเก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบหลังใช้งาน ช่วยทำงานบ้านเช่นการจัดของ  เป็นต้น
  • การทำอาหารและงานครัว เป็นอีกหนึ่งงาน ที่มีโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้ และสร้างความภูมิใจให้แก้เด็กแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่สนุก การเรียนรู้ที่หลากหลายของลูกที่คุณช่วยได้ เช่น วิธีการเลือกผัก เลือกเนื้อสัตว์ เมื่อไปจับจ่ายซื้ออาหารที่ตลาด  หรือขณะที่ล้างผัก เด็ดผัก หรือหั่นผัก ในแต่ละขั้นตอนการทำ ล้วนต้องอาศัยความตั้งใจ สมาธิในการทำงาน
  • การเงิน การจับจ่ายใช้สอย เมื่อถึงวัยหนึ่งการจะดูแลสิ่งของ จัดการกับเรื่องเงิน จำเป็นอย่างมากที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนทักษะการใช้เงิน เรียนรู้ถึงคุณค่าของเงิน เรียนรู้ว่าสิ่งของที่ลูกอยากได้นั้น ต้องแลกด้วยการทำงานหรือการเสียสละบางอย่าง เช่น ช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้ เพื่อจะได้ค่าขนมนำมาหยอดกระปุก หรือเก็บออมเงินไว้ในธนาคาร
  • การทำกิจกรรมนอกบ้าน คือ แหล่งเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตที่ดีอีกหนึ่งอย่าง เช่น การพาลูกไปช่วยงานบุญ ลูกจะเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริง จากสิ่งที่ได้เห็น เช่น การช่วยเหลืองานครัว การเก็บกวาด ทำความสะอาดวัด หรือการยกของถวายพระ เด็กๆจะได้เรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกัน

การเรียนรู้ของเด็ก คือเรียนรู้ผ่านการมองเห็นและเรียนแบบสิ่งที่ได้เห็น ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ลูกได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย จะช่วยฝึกฝนกระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ลูกรู้จักคิด รู้จักตัดสินใจกับสถานการณ์จริงของชีวิตในทางบวก

ทักษะการใช้ชีวิต ( Life skills ) เป็นทักษะสำคัญในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการเลี้ยงลูกทุกวันนี้ ที่สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ทักษะชีวิต เป็นสิ่งสำคัญ การทำงานอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการเข้าสังคม ทำให้ บุตรหลาน ของเราดำรงชีวิตในวันที่ลำบากได้ และ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างเข้าใจ

อ่านบทความดีๆ จากทาง โรงเรียน ได้ที่ นานาสาระ

อัพเดทล่าสุด

การทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดปัจจัยเชิงบวก เช่น การสื่อสาร ประสิทธิภาพการทำงาน ความไว้วางใจ และความคิดสร้างสรรค์ นี่คือวิธีส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา