โรงเรียนบ้านดอนเสาธง

หมู่ที่ 7 บ้านดอนเสาธง ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0858522

director

นางสาวอาริตา ทิพย์หมัด
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอนเสาธง

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านดอนเสาธง

ในปี พ.ศ. 2510 พระสังวรณ์ สังวรธัมโม ได้ติดต่อกับทางอำเภอ และจังหวัด เพื่อขออนุญาตเปิดโรงเรียน ได้ทำพิธีเปิดเมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2511 โดยมี นายเคลือบ ชูมี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-4 ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ พ.ศ. 2522 ได้เปิดทำการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อได้มีการสร้างสำนักสงฆ์ดอนเสาธงขึ้น จึงย้ายโรงเรียนเข้ามาภายในอยู่สำนักสงฆ์ดอนเสาธงและได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 9 ×12 เมตร ปัจจุบันอาคารหลังนี้ได้มอบให้สำนักสงฆ์ดอนเสาธง ตัวอาคารและอุปกรณ์การสอน ได้รับบริจาคจากราษฎรในหมู่บ้านดอนสน บ้านพังหาชี บ้านเขาแร่ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 20,000 บาท โดยไม่ได้อาศัยงบประมาณจากทางราชการ ในปี พ.ศ. 2512 นายเด้ง ทองแก้วจันทร์ ได้มอบที่ดินให้แก่โรงเรียนจำนวน 30 ไร่ ที่ดินผืนนี้ได้ตรวจสอบและรังวัดโดยนายเคลือบ ชูมี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ นายค้ง พงษ์พานิช กำนันตำบลดอนสัก และนายมนัส จันทร์ลำภู ต่อมาได้มีการสำรวจใหม่โดยพร้อมออกเป็นหนังสือ นสล. มีเนื้อที่ทั้งหมด รวม 27 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา

วิสัยทัศน์

  “โรงเรียนบ้านดอนเสาธง เป็นแหล่งเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เน้นคุณธรรมนำความรู้ คู่ชุมชน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรเพื่อชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

คำขวัญโรงเรียน

 วิชาการดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

สีประจำโรงเรียน

แดง – ขาว

สีแดง สื่อความหมายถึง ความรักชาติ รักองค์กร พร้อมจะร่วมมือพัฒนา

สีขาว สื่อความหมายถึง ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรมและมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ประหยัดอดออม)

พันธกิจ

1) พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้พร้อมนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน
2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
4) พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
5) นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา
6) พัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ
7) สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนและชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
8) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและประเพณีวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน

 

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์